صفحه نخست شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038
درباره ما اطلاعات بيمه اي معرفي انواع بيمه فرم پيشنهاد بيمه نامه راهنماي خسارت خدمات الكترونيكي پرسش‌هاي متداول تصاوير و فيلم ها تماس با ما English
به بيمه گذاران محترم پيشنهاد مي گردد متناسب با تغييرات ديه و يا ارزش و شرايط مورد بيمه، نسبت به اخذ پوشش مناسب بيمه اي، اقدام نمايند. همچنين با افزايش ارزش و بهاي مورد بيمه، بايد تغيير لازم در ميزان تعهدات و پوشش بيمه نامه انجام شود تا قاعده نسبي در خسارت احتمالي اعمال نشود.
بيمه درمان گروهي
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور اواسان SOS Evasan
بيمه جامع عمر و پس انداز
بيمه عمر و حوادث
بيمه مسئوليت: پزشكان، ابنيه، كارفرمايان و ساير
بيمه آتش سوزي: صنعتي، غير صنعتي، مسكوني، انبار، مرهونات بانكي
بيمه اتومبيل: شخص ثالث، بدنه
بيمه حمل و نقل: باربري داخلي، وارداتي، صادراتي
بيمه مهندسي: تمام خطر نصب و مقاطعه كاري، ماشين آلات
دسترسي سريع به:

مشخصات حساب بانكي

   مشخصات حساب بانكي

پرداخت آنلاين

   پرداخت آنلاين

محاسبه آنلاين حق بيمه

   محاسبه آنلاين حق بيمه

مراكز پرداخت خسارت

   مراكز پرداخت خسارت

مراكز درماني طرف قرارداد

   مراكز درماني طرف قرارداد

معرفي وب سايت هاي ديگر

   معرفي وب سايت هاي ديگر
 
انتظار، برترين ‏عمل شيعه
امام جواد عليه‏ السلام فرمود:

اَفضَلُ اَعمالِ شيعَتِنا اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ؛
با ارزش‏ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
منتخب الأثر، ص 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 پرسش و پاسخ بيمه‌اي

 1. به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد؟
بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت‌تعاون‌ و كمك‌به‌ همنوع‌ است‌.

 

 2. از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌اي‌ است‌؟
طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)، بيمه‌ عقدي‌ است‌ مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح‌.

 

 3. طرفين ‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند؟
طرفين‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه‌است‌؛ و (2) بيمه‌گر كه‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌، يعني‌ همان‌شركت‌ بيمه‌.

 

 4. موضوع‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌؟
مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ ياشخصي‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

 

 5. چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد؟
كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌را برعهده‌ داشته‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند ومي‌توانند آن‌ را بيمه‌كنند.

 

 6. با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد؟
هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ با حوادث ‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها،خوشايندند كه‌ به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ناخوشايند كه‌ ضرر وزيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسك ‌خوانده‌ مي‌شوند.

راههاي‌ گوناگوني ‌براي‌ برخورد با ريسك‌وجود دارد. براي‌ مثال‌، برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد يا كاهش‌ داد؛ از بعضي‌اجتناب‌ كرد يا خنثي‌نمود يا اينكه‌ريسك‌ را نگه‌داشت‌. ولي‌مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌مقابله‌ با ريسك‌، انتقال‌آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبارمالي‌ ريسك‌ را به‌بيمه‌گر منتقل‌ كرد.

 

 7. شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند؟
ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌اشخاص‌، بيمه‌گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌ پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌اموال‌بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌پزشكي‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

 

 8. در صورتي‌ كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود؟
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

 9. اگربيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌خسارت‌ بيشتر، اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌آن‌بيمه‌كند،چه‌اتفاقي‌مي‌افتد؟
طبق‌ماده‌11قانون‌بيمه‌،قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

 

 10. بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌؟
اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌كند.اگرشركت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

 

 11. حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت‌خسارت‌چقدر است‌؟
حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنكه‌اموال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

 

  12. گاهي‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟
به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد.

 

  13. واسطه‌ بيمه‌،چه‌ كسي‌ است‌ ؟
در بازار بيمه‌ علاوه‌ بر خريداران‌ بيمه‌(بيمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌ هستندكه‌ واسطه‌ تلقي‌مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بين‌ بيمه‌گرو بيمه‌گذارهستند كه‌ عبارتند از : نمايندگان‌ و دلالان‌رسمي‌(كارگزاران‌). نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي‌مي‌شوندو به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند  فعاليت‌مي‌كنند.ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركتهاي‌ بيمه‌همكاري‌ داشته‌باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه‌مركزي‌ ايران‌است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌صادرمي‌شود. شركتهاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ براي‌نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند

 

14. قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد؟
سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌؛ (2) شرايط خصوصي‌؛ و (3)شرايط ويژه‌شرايط عمومي‌، شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام‌بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانندشرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه‌اتومبيل‌ و...)؛ شرايط خصوصي‌، مخصوص‌ يك‌
‌، بيمه‌گذار معين‌ است‌ و مشخصات‌ بيمه‌گذار، موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌، خطرهاي بيمه شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان تعهد بيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود؛ شرايط ويژه‌ نيز، مخصوص موارد خاصي‌ است‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ مي‌شود (مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثناشده‌).

 

15. خطرهاي‌ استثنا شده‌ كدامند؟
خطرهايي هستند كه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گر نيست‌. اين‌خطرها كه‌ استثنائات‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند، عبارتند از : (1)خطر جنگ‌؛ (2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و مواد راديواكتيو؛ و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتي‌.

 

 16. وظايف‌ بيمه‌گذارچيست‌؟
وظايف‌ بيمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (1) دادن ‌اطلاعات‌ دقيق‌در پيشنهاد بيمه‌ تا بيمه‌گر بتواند حق‌ بيمه‌صحيح‌ را تعيين‌كند؛ (2) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بيمه‌؛ (3)حفاظت‌ از موردبيمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبيمه‌؛ (4) اعلام‌تشديد خطر (اگر مورد بيمه‌ براثر عمل‌بيمه‌گذار يا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشديد شود مراتب‌ بايد به‌اطلاع‌ بيمه‌گر برسدو با صدور الحاقيه‌ تأييد شود)؛ و (5)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبيمه‌گر است‌.

 

 17. بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گربرساند ؟
تا پنج ‌روز از تاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع ‌حادثه‌؛ قبل‌ از اينكه ‌آثار حادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواند كارشناس‌ خود را براي ‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

 

  18. چه‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌مي‌شود و بايدخسارت‌ را بپردازد؟
اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد : (1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد؛(2) براثر تحقق‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود؛ (3)خسارت‌ وارده‌مستقيم از خطر بيمه‌ شده‌ ناشي‌ شود؛ و (4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است‌(بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).

 

 19. شركت‌بيمه‌، خسارت‌را چگونه‌ مي‌پردازد؟
شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند،مگراينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه ‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

 

 20. آيابيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بيمه‌شده‌ را مي‌پردازد؟
بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌؛ البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هابايد درحد متعارف‌ باشد.

 

 21.آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي‌يك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌روز بيمه‌ كند؟
نه‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت‌ بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نكندمجازاست‌. اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه‌ باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و ازمزاياي‌آنها بهره‌مندشد.

 

 22. شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي‌ كه‌ ازمردم‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟
مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه‌ريزي‌مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌مختلف‌ اقتصادي‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌علاوه‌ بر تأمين‌ سودتضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصادنيز ياري‌ مي‌رساند.

 23.پيامدهاي‌ناگوارمالي‌ناشي‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ وداراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌كرد؟
از مهمترين‌ آثاراقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌است‌ كه‌ جزئي‌ ازثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

 

 24. سرمايه‌گذار، چگونه‌مي‌تواند باخيال‌ راحت‌سرمايه‌گذاري‌ كند؟
سرمايه‌گذاري‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه‌تضمين‌ مي‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شركت‌بيمه‌آن‌رامي‌پردازد.

 

 25. آياقراردادبيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌باشد؟
خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد.

 

 26.فرانشيزچيست‌؟
درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن ‌برعهده‌ خود بيمه‌گذار. وجود بيمه‌نامه ‌نبايد موجب ‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار شود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجود فرانشيز موجب‌ مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري ‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب ‌حذف‌ خسارتهاي ‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي ‌اداري‌ و عملياتي‌ بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد. 

 

27. آيا استهلاك‌،بيمه‌ شدني‌ است‌؟
استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمي‌شود. زيرا ريسك‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ كه‌ استهلاك‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

 

28. برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي‌خويش‌ تنظيم‌مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ كه‌ ازميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌هستند، علت‌ چيست‌؟
بيمه‌گذاربراي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روز بيمه‌ كند. درصورتي‌ كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌، اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاك‌ مالي‌ بيمه‌مي‌كنند كه‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بيمه‌شده‌ به‌ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

 29. در ايران‌، كدامين‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌مي‌كند؟
بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ وهدايت‌ امربيمه‌ در كشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ وبيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌ دارد. 

 

30. اگر شخصي‌ براثرتصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون‌بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شوديا اينكه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آيااو يابازماندگانش‌مي‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ كنند ؟
بله‌. صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين‌خسارتهاي‌بدني‌ در بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ وجود دارد كه‌وظيفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌كه‌ به‌ علت‌بيمه‌ نبودن‌ وسيله‌ نقليه‌ يا فرار كردن‌ يا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را ازشركتهاي‌بيمه‌ دريافت‌ كنند.  

 

 31. مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌و بستري‌ شدن‌ دربيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌كرد؟
هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به‌ويژه‌ هزينه‌هاي‌جراحي‌ وبستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌جدي‌خانواده‌هاست‌.اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌سرانه‌معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.

 

 32. خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌بيمه‌ كرد؟
خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزي‌، انفجار، صاعقه‌، سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌شيشه‌ و غيره‌.

 

33. درمقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانند تركيدگي ‌لوله ‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين ‌و ... چگونه‌مي‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟
طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير راتلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غيرشود، مسؤول‌ است‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ مي‌شود.

 

34. حادثه‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌بيمه‌ مي‌شوند؟
حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيمبراثريك‌ نيروي‌ خارجي‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب فوت‌، نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه محسوب نمي‌شود و صدمات‌ عصبي تنها اگر ناشي‌ از آسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.

 

35. امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در كمين‌. چگونه‌مي‌توان‌باخاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟
با خريد بيمه‌ حوادث‌مسافرت‌.
 

 

 36. بيمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌؟
بيمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زيراست‌: (1)تمام‌ اوقات‌؛ (2) ناشي‌ از كار؛ (3) زندگي‌خصوصي‌؛ (4)ورزشي‌؛ (5) رانندگي‌؛ (6) مسافرت‌باهواپيم؛ (7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسيله‌ نقليه‌؛ (8) سرنشينان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌.

 

 37. چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ رابالابرد و معيشت‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را كه‌ بازوي‌توليدي‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ كرد؟
پيشرفت‌ بيمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌مي‌شود. همچنين‌آينده‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را از طريق‌ ارائه تأمين‌ در مقابل انواع‌ حوادث‌، ازكارافتادگي‌، پيري‌، هزينه ازدواج‌، پرداخت هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه بيمه‌ عمر به‌صورت‌ يكجا يا به‌شكل‌ مستمري به‌ بيمه‌ شده يا استفاده‌كنندگان‌ تضمين‌ مي‌كند.

 

 38. تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌چگونه‌ ميسر است‌؟
انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌اي‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي‌ مي‌كنند اماآنها كه‌ ثروتي‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌مي‌دهد،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد.استفاده‌كنندگاني‌ كه‌ نام‌آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌مي‌توانند بعداز فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آنكه‌ نياز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

 

39. تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ باخريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌؟
براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌نزدبانكها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ دربيمه‌هاي‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براينكه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازحق‌ بيمه‌براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد)كل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يااستفاده‌كنندگان‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي‌موارد، چندين‌ برابرحق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.

 

 40. بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌؟
بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود كه‌ درصورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به‌طور يكجايابه‌صورت‌ مستمري‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشكال‌مختلف‌؛ (2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌؛ (3) بيمه‌هاي‌مختلط عمركه‌ سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌مي‌شود.  

 

 41. يكي از مشكلات‌دريافت وام و اعتبار از مؤسسه‌هاي‌ مالي‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌، معرفي‌ ضامن‌ معتبر است‌. پيدا كردن‌ ضامن‌، گاهي‌امكان‌پذيرنيست‌. بيمه‌ در اين‌گونه‌ موارد چه‌ نقشي‌مي‌تواند ايفا كند؟
در بيمه‌هاي‌ اعتباري‌ و بيمه‌هاي‌ تضميني‌، بيمه‌گرنقش‌ضامن‌ را ايفا مي‌كند.

 42. بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكارچيست‌؟
سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد واحداث‌مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان‌ وي‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌فوت‌ كند،بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام‌مي‌دهد وخانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود.

 

 43.چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتومبيل‌ وجود دارد؟
سه‌ نوع‌ : بيمه‌بدنه‌؛ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بيمه‌ حوادث‌سرنشين‌.

 

 44. بيمه‌بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از كدام‌ خطرها راجبران‌ مي‌كند؟
 
(1)آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌. (2) سرقت كلي اتومبيل‌ و طبق شرايط بيمه‌نامه‌، سرقت ‌لوازم ‌اضافي‌ وغيره‌. (3) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌. (4) هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي كه‌ اتومبيل‌ براي‌ بازسازي‌در تعميرگاه‌ است‌.

 

45. بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌؟
هركسي‌ ممكن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ از انجام‌ عملي موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگر شود و ملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتومبيل‌ نيز ممكن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت‌ وزيان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بيمه مسؤوليت‌ مدني شخص ثالث بيمه‌گر جبران چنين خسارتهايي‌ را برعهده مي‌گيرد.

 

46. بيمه‌ ديه‌ چيست‌؟
بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمي‌شود و بيمه‌ مستقلي‌نيست‌. در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌در مقابل‌ اشخاصي‌ كه‌ براثرحوادث‌ ناشي‌ از وسيله‌ نقليه‌مذكور دچار آسيبهاي‌جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو ياجرح‌ مي‌شوند، به‌شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گيرد، تاحدمقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود. ملاك‌تشخيص‌ مسؤول‌حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ كه‌ ديه‌ به‌آنها تعلق‌ مي‌گيرد وهمچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاكم‌ذي‌صلاح‌ است‌.

 

 47. بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌؟
هرشخصي‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و براثر حادثه‌وسيله‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌بدهد يا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بيمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

 

 48. بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌ ؟وميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌؟
قانون‌ بيمه‌ اجباري‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ درايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي‌مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌مزبور موظفندمسؤوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آنجا كه‌ ميزان‌خسارت‌پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممكن‌ است‌كافي‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شركتهاي‌ بيمه‌ به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌مي‌كنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بيمه‌نامه‌اجباري‌شخص‌ثالث‌ حداكثرخسارت‌ مالي‌ قابل‌ جبران‌2،000،000ريال‌ و حداكثر خسارت‌ جاني‌ قابل‌ پرداخت‌50،000،000ريال‌ است‌؛ مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌ مي‌شود.

 

 49. فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌؟
هرگاه‌ تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي‌ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌)براثرحادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده‌تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ كه‌ازشركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد،تأمين‌مي‌شود.

 

50. كارت‌ سبز چيست‌؟
كارت‌ سبز، بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌مي‌كنند و ممكن‌ است‌در كشور مقصد يا در كشورهاي‌ دربين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ واردآورند. در اين‌ صورت‌ دفتر كارت‌سبز كشور محل‌ وقوع‌ حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ مي‌كند؛ خسارت‌پرداختي‌، از كشور صادر كننده‌ كارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بيمه شخص‌ ثالث بين‌المللي‌ است‌ و مركز دفتر بين‌المللي‌ كارت‌سبز در لندن‌، قرار دارد.

 

 

:  تلفن. فكس. پيامك. تلگرام. اينستاگرام  :

     تلفكس

     پيامك

Hot Line    (+98)

021 88 430 458

0935 7 430 458

 

آي دي تلگرام كانال تلگرام صفحه اينستاگرام آي دي واتس اپ

Email

info @ sis.ir

    

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   

شركت سهامي بيمه آسيا

    

شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا

   

مطالب آموزنده و جالب بيمه براي كودكان

 
  

 

جستجو با گوگل Google


سايت صدف هستي
سايت گوگل
    

 

 

 
شركت خدمات بيمه اي صدف هستي (نمايندگي 51038 بيمه آسيا)

تهران، پايين تر از تقاطع مطهري و سهروردي، شهيد اقليمي، نبش شازاد، شماره 73، طبقه 2

ايميل:

info @ sis.ir

موبايل:

0935 7 430 458

تلفكس:

88 430 458 (Hot Line)

 
در تلگرام و اينستاگرام، ما را با عبارت "sis88430458" جستجو كنيد

مشاوره و صدور بيمه هاي: اتومبيل، آتش سوزي، اشخاص، باربري، مسئوليت و مهندسي

Copyright © 2001-2022 Sadaf Hasti Insurance Service Co.
All rights reserved.

www.sis.ir      www.sadafhasti.com       www.sisinsurance.ir       www.sisinsurance.com

 

بيمه، بيمه آسيا، بيمه اسيا، مشاوره، صدور، دريافت خسارت، خسارت، آنلاين، خدمات الكترونيكي، خريد آنلاين، بيمه آنلاين، صدور آنلاين، پرداخت الكترونيكي، پرداخت آنلاين، شركت بيمه، شركت نمايندگي، خدمات بيمه، نمايندگي، نمايندگي بيمه، نمايندگي بيمه آسيا، شركت بيمه آسيا، صدف هستي، نمايندگي 51038، واحد صدور، نمايندگي رسمي بيمه، پيشنهاد، پرسشنامه، فرم پيشنهاد بيمه نامه، الحاقيه، الحاقيه ديه، افزايش ديه، الحاقيه افزايش تعهدات، اطلاعات بيمه اي، معرفي انواع بيمه، راهنماي خسارت، سوال و جواب، پرسش و پاسخ، سوالات متداول، پرسش هاي متداول، درمان، درمان گروهي، بيمه درماني، بيمه مسافرتي، مسافرين عازم به خارج از كشور، ويزا، اخذ ويزا، دريافت ويزا، بيمه ويزا، اواسان، رايس شوتز، مفري، توريست، عمر، عمر و پس انداز، بيمه عمر، حادثه، حوادث، بيمه حوادث، انفرادي، گروهي، حوادث انفرادي، ورزشكاران، مسئوليت، آتش سوزي، اتومبيل، شخص ثالث، بدنه، باربري، حمل و نقل، هواپيما، كشتي، مهندسي، نماد اعتماد، ماه هاي حرام، حق بيمه، نرخ بيمه، جدول حق بيمه، مطهري، سهروردي، مقابل راهنمايي رانندگي، مركز شهر، سهروردي جنوبي، آسانسور، پله برقي، اردو، تور مسافرتي، بيمه پزشكان، دكل هاي مخابراتي، بيمه ابنيه، سازندگان ابنيه، بيمه ساختماني، بيمه كارفرمايان در مقابل كاركنان، بيمه شهربازي، بيمه هتل، هيات مديره مراكز تجاري و مجتمع هاي مسكوني، تمام خطر نصب EAR، تمام خطر مقاطعه كاري CAR، ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران CPM، شكست ماشين آلات، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، فساد كالا در سردخانه DOS، sis, Asia, Insurance, Sadaf Hasti, بیمه آسیا، بیمه اسیا، بیمه، صدف هستی، مطهری، سهروردی، سهروردی جنوبی، سهروردي جنوبي، 88430458، نمایندگی بیمه، فرم پیشنهاد